NB. Inmiddels hebben we genoeg kinderen gevonden voor het onderzoek. 

Taalonderzoek Autisme is een onderzoekproject dat wordt uitgevoerd aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen,  gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), een grootschalig taalonderzoek uitgevoerd bij kinderen van 8 tot en met 14 jaar met en zonder een autismespectrumstoornis. Bij deze kinderen wordt onderzocht hoe goed zij taal gebruiken en begrijpen. Daarnaast wordt er gekeken op welke punten hun taalgebruik en taalbegrip samenhangt met andere mentale vaardigheden.

Kinderen met autisme hebben soms problemen met het spreken of begrijpen van taal. We willen een beter beeld krijgen van de taal van deze kinderen en op welke punten deze anders is dan de taal van kinderen zonder autisme. Ook kijken we naar verschillende factoren die invloed kunnen hebben op het taalbegrip, zoals het kunnen inleven in wat een ander denkt, het kunnen onderdrukken van niet-relevante informatie, of flexibel kunnen denken. Ons onderzoek is geen taaltest waarvoor uw kind slaag of zakt. Integendeel, juist uit de spontane en natuurlijke taal van kinderen leren wij hoe hun taalverwerkingsproces verloopt.