Vertrouwelijkheid

De door u en uw kind verschafte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden bovendien losgekoppeld van naam en adres en verder anoniem verwerkt. In de verslaglegging komen geen namen voor. Met andere woorden, antwoorden en opmerkingen van u en uw kind kunnen nooit tot u of uw kind worden herleid. De gegevens zullen niet worden teruggekoppeld naar de (vroegere) behandelaar van uw kind. De leider van het onderzoek is er verantwoordelijk voor dat er op vertrouwelijke wijze met uw gegevens wordt omgegaan.

De hulpverlening of zorgverlening (bij Accare of elders) staat volledig los van dit onderzoek. Of uw kind en u wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft dan ook geen enkele invloed op de behandeling die uw kind op dit moment of in de toekomst ondergaat.


Alle onderdelen van het taalonderzoek zijn door iedereen goed te doen. Meedoen aan het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee. Alle taken van dit onderzoek zijn al uitgebreid uitgetest en kinderen vinden ze leuk.